Ký gửi nhà đất

Hotline: 0986 720 500 - 0902 405 848

Ký gửi nhà đất

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH “BEST SELLER”

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH “BEST SELLER” TRONG NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Prepexamwell 210-060 Exam Dumps I hurried into the local GCIH study guide department store to grab1 some last Prepexamwell minute Chirsmas gifts. I looked at all 1Z0-144 practice test the people and grumbled2 to myself. I would be 1Z0-144 practice test in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to 210-060 Exam Dumps become such a drag. I kinda wished that I 70-462 exam could just 210-060 Exam Dumps sleep through Chirsmas. But I 1Z0-144 practice test hurried the best I could through 70-462 exam all the people to the toy department. Once 1Z0-144 practice test again I kind of 98-367 study guide mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even 210-060 Exam Dumps play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner of my eye I saw a little 1Z0-144 practice test boy about 5 holding a lovely doll.He GCIH study guide kept touching6 her 70-462 exam hair and he 70-462 exam held her so gently. I could 210-060 Exam Dumps not seem to help myself. 210-060 Exam Dumps GCIH study guide I just kept loking over at the little boy and wondered Prepexamwell who the 210-060 Dumps PDF doll was for. I watched him turn to a woman and he 70-462 exam 1Z0-144 practice test called his aunt by name and said, Prepexamwell “Are you sure I don’t have enough 98-367 study guide money?” She replied a bit impatiently, “You know that you don’t have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to 210-060 Exam Dumps go and get some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a 210-060 Dumps PDF bit 98-367 study guide I asked the boy who the doll GCIH study guide was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that 210-060 Exam Dumps 1Z0-144 practice test Santa would bring 98-367 study guide it. “I told him that Prepexamwell maybe 98-367 study guide Santa was going 210-060 Dumps PDF Prepexamwell to bring 70-462 exam it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give GCIH study guide the doll to my Mama to take to GCIH study guide her. “I asked him where his siter was. He looked at me with 70-462 exam the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to have 98-367 study guide to go be 98-367 study guide with her.” My heart Prepexamwell 70-462 exam nearly stopped beating. Then the boy looked 1Z0-144 practice test 70-462 exam at me 70-462 exam again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go Prepexamwell yet. I told 1Z0-144 practice test him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he asked me 98-367 study guide 210-060 Dumps PDF if 210-060 Dumps PDF 70-462 exam i wanted to see his picture. I told him 210-060 Exam Dumps I’d love to. 210-060 Dumps PDF 98-367 study guide 98-367 study guide He pulled out some 210-060 Dumps PDF picture he’d had taken at the front of the store. He 210-060 Exam Dumps 1Z0-144 practice test said, “I want 1Z0-144 practice test my Mama to take 70-462 exam this with her so the dosen’t ever 98-367 study guide forget me. I love my 70-462 exam Mama so very much and I wish she dind not have 98-367 study guide to leave me.But Daddy 70-462 exam says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. 1Z0-144 practice test GCIH study guide GCIH study guide While he 98-367 study guide was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall 210-060 Exam Dumps we count that miney one more time?” 1Z0-144 practice test He grew excited and said, “Yes,I just know it has to 210-060 Exam Dumps Prepexamwell be enough.” So I slipped my money in with 210-060 Dumps PDF 98-367 study guide his 70-462 exam and we began to count it . Of course it was plenty for 210-060 Exam Dumps the doll. He GCIH study guide softly GCIH study guide said, “Thank you Prepexamwell Jesus for giving me enough money.” 98-367 study guide Then the GCIH study guide boy said, “I just asked Jesus to give me enough 210-060 Exam Dumps money to buy Prepexamwell this doll so Mama can take it with her to give my sister. And 210-060 Exam Dumps he heard my prayer. I wanted to ask him give 98-367 study guide 70-462 exam for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose GCIH study guide for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came 210-060 Dumps PDF back and I wheeled my 210-060 Dumps PDF cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different GCIH study guide spirit than 210-060 Dumps PDF 1Z0-144 practice test when I had started. And I kept remembering a 1Z0-144 practice test story I had seen in the Prepexamwell newspaper several days earlier 1Z0-144 practice test about a drunk 210-060 Dumps PDF driver hitting a car and killing7 a little girl and 210-060 Dumps PDF the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove Prepexamwell the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read GCIH study guide in 210-060 Dumps PDF the paper where the family GCIH study guide had disconnected the life support and the young GCIH study guide 210-060 Dumps PDF woman had died. I could not forget 210-060 Exam Dumps the Prepexamwell little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to Prepexamwell the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the 210-060 Dumps PDF little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The Prepexamwell love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Để trở thành người bán hàng giỏi trong nghề môi giới BĐS thì bạn cần phải được trang bị rất nhiều kiến thức, Marketing, sale, chăm sóc khách hàng. Đặc biệt là kĩ năng sale vì bạn biết rằng nghề môi giới BĐS là nghề mà kiếm tiền cực kì dễ , bạn tư vấn cho khách hàng những điều kiện tốt nhất khi mua và sử dụng sản phẩm mà bạn bán. Nhưng không phải ai cũng làm được như vậy, vì sao lại thế ?

+ Chưa biết phương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng
+ Chưa rõ về xây dựng thương hiệu cá nhân tạo sự uy tín trong nghề môi giới bất động sản
+ Chưa có kĩ năng bắt chuyện khi lần đầu tiên sale
+ Chưa biết cách chăm khách và chốt sale
+ Chưa biết cách xử lý từ chối của những khách hàng khó tính. 
+ Chưa biết cách tư vấn phong thủy cho khách căn phù hợp với khách hàng nhất
( “KIẾN THỨC PHONG THỦY” đa số dân mới sale chưa biết )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *